Инфо

СЕДМА МЕЖДУНАРОДНА И НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ“

22 – 23 ЮНИ 2023 г.

Посветена на
15 години от създаването на Стопански факултет
като самостоятелно структурно звено на Тракийски Университет - гр. Стара Загора

Научният форум е организиран с финансовата подкрепа на ФНИ на МОН по процедура за финансиране на международни научни форуми в Република България за 2023 г., Договор №: КП-06-МНФ/8 от 23.05.2023 г.

 

Цел: изграждане и поддържане на ефективно  работеща система „наука-бизнес-държавно управление”.

Насоченост към: академичните среди, представители на бизнеса, местната администрация и държавните органи, които разработват секторни и регионални политики на национално и международно ниво.

Тематични направления:

 • Развитие и управление на регионите в прехода към зелена икономика
 • Бизнес развитие, иновации и кръгова икономика
 • Конкурентоспособност и устойчиво развитие на земеделието
 • Съвременни предизвикателства пред ключови социално-икономически сектори
 • Спортни, информационни и комуникационни проблеми на бизнеса и общностите

Официални езици:

Български и английски

 

Важни срокове:

 • Подаване заявки за участие с резюмета на английски език: 01.05.2023 г.
 • Одобряване на участията: 07.05.2023 г.
 • Плащане на такса за участие: 15.05.2023 г.
 • Представяне на пълните доклади на английски език: 22.06.2023 г.

Докладите се публикуват в онлайн списание „Trakia Journal of Sciences“ или самостоятелен том на онлайн издание SHS Web of Conferences Journal – Book Series (което се представя за индексиране пред WoS), след преминат процес на рецензиране. Допуска се участие с не повече от 2 доклада.

 

Място на провеждане:

Calista Spa Hotel ****, Старозагорски минерални бани/online

Такса правоучастие

 

Участници

Такса правоучастие*

(присъствено/онлайн)

Участници от страната

150 лв.

Студенти и докторанти

100лв.

Такса за втори доклад

100 лв.

Придружаващ съавтор/ Участие без доклад**

100лв.

* Таксата правоучастие включва публикация/и в онлайн изданията с отворен достъп Trakia Journal of Sciences или SHS Web of Conferences; материали от конференцията; кафе-паузи и коктейл

** Таксата правоучастие включва кафе-паузи и коктейл; участие по секции

 

 

Банкова сметка:

УниКредит Булбанк АД

Стара Загора 6000

 IBAN: BG09 UNCR 7000 3116 5930 30

BIC: UNCRBGSF

Основание за заплащане: такса конференция, име, фамилия, организация

Получател: Тракийски университет – Стопански Факултет

Разходите по пребиваването (пътни, дневни, нощувки) са за сметка на участниците.

 

 

НАУЧЕН КОМИТЕТ

 

Prof. Dr. José Luis Vázquez – University of Leon, Spain

Prof. Dr. Alois Heißenhuber – Technical University of Munich, Germany

Prof. Dr. Ulrich Bodmer – Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences, Germany

Prof. Dr. Pablo Gutiérrez – University of Leon, Spain

Prof. Dr. Maurizio Lanfranchi – University of Messina, Italy

Prof. Dr. Wawrzyniec Czubak – Poznań University of Life Sciences, Poland

Prof. Dr. Dragica Odzaklieska – University „St. Kliment Ohridski“, North Macedonia

Prof. Dr Arkadiusz Swiadek – University of Zielona Gora, Poland

Assoc. Prof. Vojtech Merunka – Czech University of Life Sciences, Prague

Assoc. Prof. Maria Paslar – Taraclia State University “Grigorii Tsamblak”, Moldova

Проф. д.ик.н Гарабед Минасян – Институт за икономически изследвания-БАН, София

Проф. д.ик.н. Иван Георгиев – Университет за национално и световно стопанство, София

проф. д.ик.н. Йосиф Илиев – Университет за национално и световно стопанство, София

Проф. д-р Иван Георгиев – Тракийски университет, Стара Загора

Проф. д-р Надка Костадинова – Тракийски университет, Стара Загора

Проф. д-р Стефан Петранов – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София

Проф. д-р Евгени Станимиров – Икономически университет, Варна

Проф. д-р Димитър Димитров – Университет за национално и световно стопанство, София

Проф. д-р Марияна Божинова – Стопанска Академия „Д. А. Ценов”, Свищов

Проф. д-р Ирена Кирилова Зарева-Зафирова – Институт за икономически изследвания-БАН, София

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

Почетен председател:

Проф. д-р Добри Ярков – Ректор на Тракийски университет

 

Председател:

Доц. д-р Блага Стойкова – Декан на Стопански факултет

 

Зам. председател:

Доц. д-р Димитрина Стоянчева – Зам. декан по НМД на Стопански факултет

Членове:

 • Проф. д-р Георги Желязков
 • Проф. д-р Стефан Иванов
 • Проф. дмн Веселин Видев
 • Доц. д-р Надежда Петрова
 • Доц. д-р Таня Танева
 • Доц. д-р Христо Момчилов
 • Доц. д-р Николай Пенев
 • Доц. д-р Пламен Петков
 • Гл. ас. д-р Константин Стоянов
 • Ст. експ. Деница Маркова