Инструкции

Докладите се публикуват на английски език.

Изисквания към оформяне на докладите за публикуване:

Цел и обхват на SHS Web of Conferences

SHS Web of Conferences е поредица от самостоятелни томове с отворен достъп, посветена на архивирането на материали от конференции, в областта на социалните и хуманитарните науки: социология, икономика, психология, история, география, лингвистика и др.

За по-подробна информация можете да посетите електронната страница на списание SHS Web of Conferences

 

Бази данни, в които списанието е индексирано:

CNKIConference Proceedings Citation Index (Web of Science – Subject to acceptance – as for all proceedings journals)DOAJEBSCO (EBSCO Discovery Service)Google ScholarSocial Science Database (ProQuest)Social Science Premium Collection (ProQuest)Sociology Collection (ProQuest)Sociology Database (ProQuest)Wanfang Data

 

Изисквания към оформяне на докладите:

 

Abstract. You should leave 8 mm of space above the abstract and 10 mm after the abstract. The heading Abstract should be typed in bold 9-point Arial. The body of the abstract should be typed in normal 9-point Times in a single paragraph, immediately following the heading. The text should be set to 1 line spacing. The abstract should be centred across the page, indented 17 mm from the left and right page margins and justified. It should not normally exceed 200 words.

 1. Page layout

Use 170 x 250 mm paper size (W x H mm) and adjust the margins to those shown in the Table 1. The final printed area will be A130 x 210 mm. Do not add any page numbers.

Table 1. Setting Word’s margins: Top – 24 mm, Bottom – 6 mm, Left – 20 mm, Right – 20 mm

1.1. Formatting the title, authors and affiliations

1.1.1. Formatting the title

The title is set in bold 16-point Arial, justified. The first letter of the title should be capitalised with the rest in lower case. You should leave 22 mm of space above the title and 6 mm after the title.

1.1.2. Formatting author names and author affiliations

The style for the names is First Names, typed in italic 10-point Times, then Last Name, typed in 10-point Times, with a comma after all except the last author, which is separated by comma + “and”. Do not use academic titles.

Affiliations of authors should be typed in 9-point Times. They should be preceded by a numerical superscript corresponding to the same superscript after the name of the author concerned. Please ensure that affiliations are as full and complete as possible and include the country.

1.2. Formatting the text

The text of your paper should be formatted as follows:

– 10-point Times, Times Roman or Times New Roman.

– The text should be set to single line spacing.

– Paragraphs should be justified.

– The first paragraph after a section or subsection should not be indented; subsequent paragraphs should be indented by 5 mm.

The use of sections to divide the text of the paper is optional and left as a decision for the author. Where the author wishes to divide the paper into sections the formatting shown in Table 2 should be used.

Table 2. Formatting sections, subsections and subsubsections.

 

Font

Spacing

numbering

Section

12-point Arial bold

6 mm before 3 mm after

1, 2, 3, etc.

subsection

10-point Arial bold

6 mm before 3 mm after

1.1, 1.2, 1.3, etc.

subsubsection

10-point Arial Italic

6 mm before 3 mm after

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, etc.

 

 1. Figures and tables

Figures and tables, as originals of good quality and well contrasted, are to be in their final form, ready for reproduction, pasted in the appropriate place in the text. Try to ensure that the size of the text in your figures is approximately the same size as the main text (10 point). Try to ensure that lines are no thinner than 0.25 point.

2.1. Captions/numbering

Captions should be typed in 9-point Times. They should be centred above the tables and flush left beneath the figures.

2.2. Positioning

Place the figure as close as possible after the point where it is first referenced in the text. If there is a large number of figures and tables, it might be necessary to place some before their text citation.

Fig. 1. Caption of the Figure 1. Below the figure.

2.3. Colour illustrations

You are free to use colour illustrations for the online version of the proceedings, but any print version will be printed in black and white unless special arrangements have been made with the conference organiser. Please check whether or not this is the case. If the print version will be black and white only, you should check your figure captions carefully and remove any reference to colour in the illustration and text. In addition, some colour figures will degrade or suffer loss of information when converted to black and white, and this should be considered when preparing them.

 1. Equations and mathematics

Equations should be centred and should be numbered with the number on the right-hand side.

Ts (l,t) = Tg (l,t)                                                     (1)

Ts (l,t) = Tg (l,t) Tb (x ® – bt) = 0                   (2)

Use italics for variables (u) and bold (u) for vectors. The order for brackets should be {[()]}, except where brackets have special significance.

The acknowledgements should be typed in 9-point Times, without title.

References

Online references will be linked to their original source, only if possible. To enable this linking extra care should be taken when preparing reference lists.

References should be cited in the text by placing sequential numbers in brackets (for example, [1], [2, 5, 7], [8-10]). They should be numbered in the order in which they are cited. A complete reference should provide enough information to locate the article. References to printed journal articles should typically contain:

 • The authors, in the form: initials of the first names followed by last name (only the first letter capitalized with full stops after the initials),
 • The journal title (abbreviated),
 • The volume number (bold type),
 • The article number or the page numbers,
 • The year of publication (in brackets).

Authors should use the forms shown in Table 3 in the final reference list.

Table 3. Font styles for a reference.

Element

Style

Authors

Reference Body (Initials followed by last name)

Journal title

Reference Body (Abbreviated)

Book title, Proceedings title

Reference Body – Book/Proceedings title

Volume number

Reference Volume Bold

Page number

Reference Body

Year

Reference Body (In brackets)

 

 

Examples:

 1. Mecke, I. Lee, J.R. Baker jr., M.M. Banaszak Holl, B.G. Orr, Eur. Phys. J. E 14, 7 (2004)
 2. Ben Rabha, M.F. Boujmil, M. Saadoun, B. Bessaïs, Eur. Phys. J. Appl. Phys. (to be published)
 3. De Lillo, F. Cecconi, G. Lacorata, A. Vulpiani, EPL, 84 (2008)
 4. T. De Luca, Propulsion physics (EDP Sciences, Les Ulis, 2009)
 5. Plancque, D. You, E. Blanchard, V. Mertens, C. Lamouroux, Role of chemistry in the phenomena occurring in nuclear power plants circuits, in Proceedings of the International Congress on Advances in Nuclear power Plants, ICAPP, 2-5 May 2011, Nice, France (2011)

 

 

Заглавна страница

Включва заглавието на статията, името на автора (без научна степен) и следната информация: отдел (катедра), институция (университет или организация), град и държава. Заглавната страница трябва да включва името и пълния адрес за кореспонденция, телефон, факс и имейл адрес на автора.

 

Резюме

Не Повече От 200 Думи. Оформено В Един Абзац, Със Следните Подзаглавия: Цел, Методи, Резултати, Изводи. Не Се Изисква Включване На Литературни Източници В Резюмето.

Ключови думи: До 8 бр., които да не преповтарят заглавието
Заглавие на доклада: на български и английски език
Автори: звание, име, институция (на английски език)
Съдържание: на английски език

Пълен доклад:

 

Представен на английски език, като текстов файл, записан в Microsoft Word, Rich Text Format (RTF) или Text/ASCII. Всички участници трябва да подготвят и електронен вариант. Правопис, пунктуация, структура на изречението, разстояние, размер, цитиране, графики, таблици, литература следва да бъдат проверявани преди представянето на доклада. Уверете се, че всички графики и таблици са споменати в текста, както и че всички литературни източници са цитирани в текста. Несъответстващите на изискванията доклади, ще бъдат връщани за нова техническа обработка.

Целият текст, включително заглавна страница, резюме, фигури, легенди на таблици, литература, трябва да бъде написан с двойно междуредие на едната страна на лист А4 (размери 8,5/11 инча), ляво подравнени. Всеки елемент от доклада (заглавна страница, резюме, текст, литература, таблици), трябва да започне на нова страница. Всички страници трябва да бъдат номерирани.

Заглавието трябва да е с главни букви, удебелени, ляво подравнено. Текстът да е представен с шрифт Times New Roman, размер 11. Да се оставя само един (1) интервал разстояние. Абзаците не трябва да се отместват, не трябва да има празни редове между тях. Използвайте ентери в края на абзаца. Използвайте Symbol шрифт за символи и специални знаци. Да не се използват редактори за уравнения или опции под черта в RTF файлове. Уравненията да се записват като изображения. Уравненията трябва да бъдат номерирани последователно с арабски цифри в скоби от дясната страна на страницата.

Реда на разделите в доклада е както следва: заглавие, автор (и), адрес, резюме, ключови думи, въведение, материал и методи, резултати, обсъждане, благодарности и литература.

Размер на доклада: До 15 машинописни страници, при двойно междуредие (заедно с резюме, литература, таблици, фигури и други приложения).

 

 

Таблици/диаграми, изображения

 

Таблиците трябва да бъдат на отделна страница, с двойно междуредие, последователно номерирани (с арабски цифри), и да отговарят на размер, съответстващ на списанието. Всяка таблица трябва да има кратко заглавие (удебелен шрифт), ляво подравнено. Да се посочва мястото на всяка таблица в доклада. Да се използват таблици, а не вертикали за оформяне на таблични данни.

Изображения

Изображения/фигури (снимки, рисунки, схеми и диаграми) трябва да са в отделни самостоятелни файлове, номерирани с арабски цифри в реда, в който те са цитирани в текста, и според стандарта на списанието. Надписа за тях трябва да бъде под всяко изображение. Всички изображения трябва да бъдат предоставени на TIFF, JPEG или GIF формат. Легендите трябва да бъдат представени, с двойно междуредие, на отделна страница (поставени след литературата) и номерирани.

Да се използват пестеливо. Когато се използват много съкръщения, трябва да се опишат в списък, на самостоятелна страница преди литературата.

Метричната система да се използва без разстояния (cm, ml, s). Обяснете всички символи, използвани в уравнения и формули. Да не съкращавт думите „Фигура“ или „Таблица“ в заглавията или в текста.

 

Благодарности

Всички благодарности трябва да са въведени в един абзац преди литературата.

 

Литература

Литературните източници трябва да бъдат номерирани последователно в реда, в който те са цитирани в текста. Цитирането в текста да става с арабска цифра, поставена в скоби, например, (1) или (2-5). Литература от непубликувани лични съобщения трябва да се избягва. Оформянето трябва да бъде както следва:

Статия от списание:
Piquette-Miller, M. and Jamali, F., Influence of severity of inflammation on the disposition and interaction with ketoprofen of propranolol enantiomers in adjuvant arthritis. Drug Metab Dispos, 23:240-245, 1985.

Книга:
Mutschler, E., Derendorf, H., Drug Actions, Basic Principles and Therapeutic Aspects. CRC, Ann Arbor, MI, USA, 1995.

Принос към книга:
Jamali, F., Stereochemically Pure Drugs: An Overview. In: Wainer IW, Drayer D (eds), Drug Stereochemistry: Analytical Methods and Pharmacology. 2nd ed., Marcel Dekker, INC, New York, NY, pp 375-384, 1993.